Strona główna

Krajowy Rejestr Kart Identyfikacyjnych

Polski Komitet Normalizacyjny
Krki Strona Główna

Strona główna  Wiedza  Instrukcje
priority1

Instrukcje

Wyciąg z normy PN-I-03000: 1998, Karty identyfikacyjne - Identyfikacja wydawców - Krajowy system numeracji i rejestracji

 

Spis treści

 

[...]

 

Definicje

         3.1.2 Identyfikator aplikacji 
         3.1.3 Dostawca aplikacji

 

[...]

 

6 Rejestracja identyfikatorów

      6.1 Procedury zgłaszania wniosków o przydzielenie identyfikatorów i rejestracji 
       6.1.1 Procedura zgłaszania wniosku o przydzielenie krajowego identyfikatora                      zarejestrowanego dostawcy aplikacji RID
      6.1.2 Kryteria zatwierdzania i odrzucania wniosków
           6.1.2.1 Kryteria zatwierdzania wniosku o przydzielenie krajowego identyfikatora                           zarejestrowanego dostawcy aplikacji RID
            6.1.2.2 Kryteria odrzucania wniosku o przydzielenie krajowego identyfikatora                            zarejestrowanego dostawcy aplikacji RID
     
 6.2 Postępowanie odwoławcze
         6.2.1 Krajowy Organ Odwoławczy
         6.2.2 Wymagane informacje
      
6.3 Obowiązki wnioskodawców
      
6.4 Władza Zatwierdzająca
         6.4.1 Ustanowienie Władzy Zatwierdzającej
         6.4.2 Obowiązki
      
6.5 Rejestr krajowych identyfikatorów zarejestrowanych dostawców aplikacji RID
         6.5.1 Publikacja i dostępność
         6.5.2 Zawartość

 

[...]

 

         6.6.3 Obowiązki (Organu Rejestrującego)
           6.6.3.1 Obowiązki w stosunku do wnioskodawców o przydzielenie krajowego                          identyfikatora zarejestrowanego dostawcy aplikacji RID

Referencje

 


Definicje

 

3.1.2 Identyfikator aplikacji:

Element danych identyfikujący aplikację w karcie. Identyfikator aplikacji może zawierać identyfikator zarejestrowanego dostawcy aplikacji. Identyfikator jest jednoznaczny, jeśli zawiera on identyfikator zarejestrowanego dostawcy aplikacji lub numer identyfikacyjny wydawcy.

3.1.3 Dostawca aplikacji:

Osoba fizyczna lub prawna dostarczająca te składniki aplikacji w karcie, które są wymagane do funkcjonowania danej aplikacji.


6.1 Procedury zgłaszania wniosków

6.1.1 Procedura zgłaszania wniosku o przydzielenie krajowego identyfikatora zarejestrowanego dostawcy aplikacji RID

Dostawca aplikacji (dotyczy to także organizacji międzynarodowych) powinien wystąpić do Władzy Zatwierdzającej (patrz rozdział 6.4) z wnioskiem o przydzielenie krajowego RID, używając formularza podanego w załączniku A.

6.1.2 Kryteria zatwierdzania i odrzucania wniosków

6.1.2.1 Kryteria zatwierdzania wniosku o przydzielenie krajowego identyfikatora zarejestrowanego dostawcy aplikacji RID

Wnioski o przydzielenie krajowego RID powinny spełniać wszystkie następujące kryteria:

 1. wnioskodawca powinien być odrębnym podmiotem gospodarczym, lub jego filią, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zaś wydawany krajowy RID powinien być stosowany jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. wnioskodawca ubiegający się o przydzielenie krajowego RID nie powinien mieć wcześniej przydzielonego własnego krajowego RID.
 3. krajowy RID powinien być zastosowany w ciągu 12 miesięcy od daty przydzielenia.

 

6.1.2.2 Kryteria odrzucania wniosku o przydzielenie krajowego identyfikatora zarejestrowanego dostawcy aplikacji RID

Wniosek o przydzielenie krajowego RID powinien zostać odrzucony, jeżeli występuje którykolwiek z poniższych warunków:

 1. wnioskodawca nie jest dostawcą aplikacji według definicji z pkt.3.1;
 2. wnioskodawca zażądał określonego numeru, albo rezerwacji określonego zakresu numerów, albo złożył wniosek wykraczający poza zakres niniejszej normy;
 3. krajowy RID będzie przeznaczony do identyfikacji lub rozróżnienia między filiami organizacji wnioskodawcy (tzn. filie te nie są odrębnymi podmiotami gospodarczymi).


6.2 Postępowanie odwoławcze

6.2.1 Krajowy Organ Odwoławczy

W celu rozpatrywania wniosków nie objętych zakresem niniejszej normy, oraz wniosków, które zostały odrzucone przez Władzę Zatwierdzającą, został ustanowiony Krajowy Organ Odwoławczy (Rolę Krajowego Organu Odwoławczego pełni Polski Komitet Normalizacyjny).
Odwołanie od odrzucenia wniosku powinno być przedłożone Krajowemu Organowi Odwoławczemu w ciągu 90 dni od daty pisemnego zawiadomienia o odrzuceniu wniosku.
Krajowy Organ Odwoławczy zostaje powołany przez Polski Komitet Normalizacyjny na wniosek Normalizacyjnej Komisji Problemowej do spraw kart identyfikacyjnych.

6.2.2 Wymagane informacje

Jeżeli wniosek został odrzucony przez Władzę Zatwierdzającą, wnioskodawca powinien dostarczyć Krajowemu Organowi Odwoławczemu następujące informacje, uzasadniające odwołanie:

 1. oświadczenie, która z klauzul odrzucenia (patrz 6.1.2.2) jest sporna i dlaczego wnioskodawca jest przekonany, że odrzucony wniosek spełnia kryteria zatwierdzania (patrz 6.1.2.1);
 2. oświadczenie o nadzwyczajnych okolicznościach, dzięki którym określone wymagania mogą być spełnione przez uznanie odrzuconego wniosku, chociaż wymaganie takie jest poza zakresem obowiązującej procedury i kryteriami zatwierdzania podanymi w niniejszej normie.


6.3 Obowiązki wnioskodawców

Do obowiązków wnioskodawców należy:

 1. w pełni przestrzegać systemu numeracji i procedury zgłaszania wniosków o przydzielenie krajowego RID, zgodnie z niniejszą normą;
 2. przekazać do Władzy Zatwierdzającej wypełniony wniosek o przydzielenie krajowego RID [...] wraz z wymaganą opłatą;
 3. UWAGA: Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna. Wysokość tej opłaty ustala Władza Zatwierdzająca w porozumieniu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
 4. zachować w formie trwałej wypełniony formularz wniosku, zawierający krajowy RID, przydzielony wnioskodawcy przez Organ Rejestrujący;
 5. rozpocząć dostarczanie aplikacji, wykorzystującej krajowy RID przydzielony wnioskodawcy przez Organ Rejestrujący, w ciągu 12 miesięcy od daty przydzielenia krajowego RID.
 6. informować Władzę Zatwierdzającą o jakichkolwiek zmianach danych, związanych z przydzielonym krajowym RID;
 7. informować Władzę Zatwierdzającą o jakimkolwiek niezgodnym z przeznaczeniem zastosowaniem przydzielonego krajowego RID.


6.4 Władza zatwierdzająca

6.4.1 Ustanowienie Władzy Zatwierdzającej

Jako Władza Zatwierdzająca działa Polski Komitet Normalizacyjny lub agent powołany do działania w jego imieniu.
(Do realizacji zadań Władzy zatwierdzającej powołano Krajowy Rejestr Kart Identyfikacyjnych prowadzony przez Asseco Data Systems S.A.)

6.4.2 Obowiązki

Do obowiązków Władzy Zatwierdzającej należy:

 1. zapewnienie pełnej zgodności z systemem numeracji i procedurami zatwierdzania krajowych RID, zgodnie z treścią niniejszej normy i norm międzynarodowych ISO/IEC 7812 oraz ISO/IEC 7816-5;
 2. rozpatrywanie wniosków o przydzielenie krajowych RID w ciągu 60 dni od daty otrzymania wniosku; (Normalnie czas rozpatrzenia wniosku nie powinien przekroczyć 30 dni.)
 3. informowanie wnioskodawcy w formie pisemnej, w ciągu 60 dni od daty otrzymania wniosku, o decyzji podjętej w sprawie złożonego wniosku; w przypadku odrzucenia wniosku informowanie wnioskodawców o powodach takiej decyzji;
 4. sprawdzenie, czy część "A" formularza rejestracyjnego została wypełniona poprawnie;
 5. potwierdzenie, że wnioskodawca już posiada (lub nie) krajowy RID;
 6. przekazywanie Organowi Rejestrującemu (patrz 6.6) wniosków o przydzielenie krajowych RID, spełniających kryteria zatwierdzania, wraz z wymaganą opłatą, w formie określonej przez Organ Rejestrujący;
 7. po otrzymaniu przydzielonego numeru od Organu Rejestrującego, Władza Zatwierdzająca powinna poinformować wnioskodawcę o przydzielonym numerze, zwrócić wnioskodawcy wypełniony formularz rejestracyjny, zawierający przydzielony numer, informując go o wymaganiu przechowywania w trwałej formie wypełnionego formularza rejestracyjnego;
 8. odrzucanie wniosków dotyczących przydzielenia określonego numeru, albo rezerwacji określonego zakresu numerów, albo wniosków spoza zakresu niniejszej normy;
 9. odpowiadanie na ogólne zapytania, dotyczące niniejszej normy;
 10. przekazywanie Organowi Rejestrującemu informacji o jakichkolwiek zmianach danych, związanych z przydzielonym krajowym RID;


6.5 Rejestr krajowych identyfikatorów

6.5.1 Publikacja i dostępność

Organ Rejestrujący powinien utrzymywać rejestr informacji uzyskanych bezpośrednio z formularzy wniosków. Informacja z rejestru powinna być dostępna (zarówno w kolejności alfabetycznej, jak i kolejności krajowych RID) jedynie Władzy Zatwierdzającej na każde jej żądanie.

6.5.2 Zawartość

Rejestr krajowych RID powinien zawierać następujące informacje.

 1. Wykazywane na formularzach rejestracyjnych dane określające:
  • kraj wnioskodawcy występującego o przydzielenie RID;
  • datę złożenia wniosku;
  • Władzę Zatwierdzającą;
  • datę zatwierdzenia przez Władzę Zatwierdzającą;
  • Nazwę wnioskodawcy;
 2. krajowy(e) RID przydzielony(e) dostawcy aplikacji przez Organ Rejestrujący;
 3. datę przydzielenia krajowego RID;
 4. datę ostatniej aktualizacji zapisu w rejestrze.


6.6.3 Obowiązki organu rejestrującego

6.6.3.1 Obowiązki w stosunku do wnioskodawców o przydzielenie krajowego identyfikatora zarejestrowanego dostawcy aplikacji RID

W stosunku do wnioskodawców ubiegających się o przydzielenie krajowego RID Organ Rejestrujący ma obowiązek:

 1. jeżeli wnioski spełniają kryteria określone w 6.1.2.1, poinformować Władzę Zatwierdzającą w formie pisemnej, w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku, o przydzieleniu numeru, przez zwrot wypełnionego formularza rejestracyjnego.

UWAGA: W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o przydzielenie RID lub IIN akceptowanego w międzynarodowej wymianie danych KRKI powinien udzielić mu informacji o procedurze rejestracji, a także po zbadaniu poprawności wniosku sformułowanego na właściwym formularzu (zgodnie z normą ISO/IEC 7812-2 lub ISO/IEC 7816-5 przekazać go właściwym organom międzynarodowym dla rozpatrywania takiego wniosku.

 


Referencje

 • ISO/IEC 7812-1:2000, Identification cards - Identification of issuers - Numbering system
  (Odpowiednik krajowy: PN - ISO/IEC 7812-1:2004, Karty identyfikacyjne - Identyfikacja wydawców - System numeracji)
 • ISO/IEC 7812-2:2000, Identification cards - Identification of issuers - Application and registration procedures.
  (Odpowiednik krajowy: PN - ISO/IEC 7812-2:2004, Karty identyfikacyjne - Identyfikacja wydawców - Procedury zgłaszania i rejestracji)
 • ISO/IEC 7816-5: 2004 + Amendment 1:1996, Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts - Registration of application providers.
  (Odpowiednik krajowy: PN - EN-ISO/IEC 7816-5:1997, Karty identyfikacyjne - Elektroniczne karty stykowe - System numeracji i procedura rejestracji dostawców aplikacji)
 • PN-I-03000: 1997, Karty identyfikacyjne - Identyfikacja wydawców - Krajowy system numeracji i rejestracji

 

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty normatywne są dostępne w poniższym ośrodku informacyjnym:

Punkt Informacji Normalizacyjnej, Biblioteka Glówna Politechniki Szczecińskiej
Multimedialne Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną

adres:   ul. Piastów 48, 70-311 Szczecin
tel./fax:   +48 91 4494 193
e-mail:   oipin@ps.pl
www:   www.normyipatenty.ps.pl